1.04 Unikaj porównywania się do konkurencji

Kiedy oferujesz wartou015bu0107 i sprzedajesz swu00f3j produkt albo usu0142ugu0119 – w jakim stopniu jesteu015b podobny do swojej konkurencji? ud83euddd0

Wiu0119kszou015bu0107 sprzedawcu00f3w mu00f3wi tak samo. Ich obietnice siu0119 naku0142adaju0105. Niczym siu0119 nie wyru00f3u017cniaju0105. Wykonuju0105 podobnu0105 pracu0119, podobnie o niej mu00f3wiu0105, a ceny bywaju0105 ru00f3u017cne.

Twu00f3j klient nie widzi ru00f3u017cnicy miu0119dzy Tobu0105, a konkurencju0105. Wtedy jego jedynym wyznacznikiem jest cena – jeu015bli konkurencja ma niu017cszu0105, pu00f3jdzie do niego.

Musisz nauczyu0107 siu0119 wyrau017cau0107 prawdziwu0105 wartou015bu0107. Przede wszystkim nie popeu0142niaj tych bu0142u0119du00f3w:

u274c Przekazujesz za duu017cu0105 ilou015bu0107 informacji
u274c Nie opisujesz wartou015bci z perspektywy Twojego klienta, postaw siu0119 w jego sytuacji
u274c Nie zidentyfikowau0142eu015b ru00f3u017cnic miu0119dzy Tobu0105, a konkurencju0105

Zamiast konkurowau0107 cenu0105, zacznij konkurowau0107 wartou015bciu0105 i tym, co mou017cesz zrobiu0107 dla klienta, co wyru00f3u017cni Ciu0119 spou015bru00f3d innych. Postaw siu0119 na miejscu klienta, przedstaw mu odru0119bny punkt widzenia.

Od teraz to su0105 dla Ciebie wau017cne wartou015bci przy rozmowie z klientem:

u2705 Przekau017c wiadomou015bu0107, ktu00f3ra ru00f3u017cni siu0119 od Twojej konkurencji
u2705 Zapewnij mu wartou015bu0107, podkreu015bl su0142abe punkty biznesu Twojego klienta i przedstaw swoje podeju015bcie do rozwiu0105zania tego problemu
u2705 Powou0142aj siu0119 na swoje poprzednie wspu00f3u0142pracu0119 i przedstaw efekty

Jeu015bli nie masz jeszcze u017cadnych, przedstaw, u017ce tak to wu0142au015bnie dziau0142a i to bardzo komfortowa droga do rozwiu0105zania jego problemu i spokoju ducha. ud83dude07