1.02 Nawiąż nić porozumienia

Postaraj siu0119 jak najbardziej go zrozumieu0107, zadawaj duu017co pytau0144, ale mu nie przerywaj. Niech Twoje pytania nie bu0119du0105 standardowe.

u274c Zu0141E PYTANIA
1. Jaki ma Pan budu017cet?
2. Jaki kolor?
3. Jak to ma wyglu0105dau0107?

To Ty jesteu015b specjalistu0105. Ty masz wiedzieu0107 jak dobrau0107 design do jego firmy, on przychodzi do specjalisty i ma czuu0107 siu0119 obsu0142uu017cony. TY TU RZu0104DZISZ.

u2705 DOBRE PYTANIA
1. Jaki jest cel Pana firmy?
2. Komu sprzedaje Pan usu0142ugi/produkty? Jaka jest grupa docelowa? Wiek, dane demograficzne, pu0142eu0107.
3. Gdzie Pan planuje umieszczau0107 ten design?
4. Na kiedy Pan potrzebuje otrzymau0107 projekty?

ud83dudd31 ZRu00d3B RESEARCH ud83dudd31

Przeszukaj internet, masz tu sporo linku00f3w do inspiracji i ru00f3u017cnych designu00f3w. Zobacz jak inni tworzu0105 designy, zainspiruj siu0119 i twu00f3rz. Zobacz jak mou017cesz byu0107 lepszy niu017c konkurencja.

ud83dudd31 PROJEKTUJ ud83dudd31

Projektuj na podstawie researchu, ktu00f3rego dokonau0142eu015b/dokonau0142au015b. Wykorzystaj inspiracju0119 jako paliwo do dziau0142ania. ud83dude80

ud83dudd31 ZAPREZENTUJ SWu00d3J PROJEKT ud83dudd31

Zaprezentuj swu00f3j projekt klientowi i wytu0142umacz mu doku0142adnie dlaczego widzisz to w taki sposu00f3b. Klient mou017ce nie wiedzieu0107 czemu wybrau0142eu015b akurat kolor niebieski czy zielony. Wytu0142umacz mu, u017ce jeu015bli sprzedaje telefony to niebieski jest dobry, poniewau017c dziau0142a na psychiku0119 klienta, gdyu017c niebieski kojarzy siu0119 z technologiu0105. Przestudiuj ten temat.

ud83dudd31 WPROWADu0179 POPRAWKI ud83dudd31

Nie zawsze zdarzy siu0119, u017ce wstrzelisz siu0119 ze swoimi projektami w potrzeby klienta, czasami bu0119du0105 potrzebne poprawki. Pamiu0119taj, u017ceby juu017c na poczu0105tku wspu00f3u0142pracy ustaliu0107 pewne warunki, tak, abyu015b potem nie musiau0142/nie musiau0142a projektowau0107 od nowa. Niech to bu0119du0105 kosmetyczne poprawki, u017ceby nie traciu0107 czasu niepotrzebnie. Czas to pieniu0105dz.

ud83dudd31 DOWIEu0179 REZULTATY ud83dudd31

Dokou0144cz projekty, opisz je estetycznie, elegancko i prosto. Dostarcz projekty klientowi. Niech te projekty bu0119du0105 rozwiu0105zaniem na jego problemy. ud83eudd13
Cau0142a Twoja sprzedau017c zaczyna siu0119 od Twojego wizerunku. Zanim zaczniesz, zadaj sobie te pytania:

ud83dudd31 MISJA ud83dudd31

1. Czemu istniejesz?
2. Co Ciu0119 odru00f3u017cnia od innych?
3. Jaki problem rozwiu0105zujesz?
4. Czemu ludzie powinni siu0119 w ogu00f3le Tobu0105 i Twoimi produktami/usu0142ugami interesowau0107?

ud83dudd31 GRUPA DOCELOWA ud83dudd31

1. Zdeterminuj komu bu0119dzie su0142uu017cyu0107 Twoja marka. Kiedy to zrobisz, mou017cesz skupiu0107 siu0119 na zbudowaniu u015bwietnej oferty, cel, do ktu00f3rego du0105u017cysz i bu0119dziesz potrafiu0142/potrafiu0142a przekazau0107 swu00f3j entuzjazm klientowi.

ud83dudd31 WYBIERZ SWu00d3J CEL ud83dudd31

Musisz mieu0107 unikalnu0105 i wyju0105tkowo pozycju0119 na rynku, w ktu00f3rym bu0119dziesz konkurowau0107. Znajdu017a i ciu015bnij do przodu i niech to bu0119dzie Zbuduj silnu0105 marku0119 osobistu0105 woku00f3u0142 siebie. Zadbaj o swu00f3j wizerunek, wartou015bci, ktu00f3re przekazujesz w internecie jak i w prawdziwym u015bwiecie. Bu0105du017a kojarzy/kojarzona z czymu015b wyju0105tkowym. Silna marka osobista pozwoli Ci przyciu0105gau0107 wiu0119cej klientu00f3w, a Ty bu0119dziesz skutecznie windowau0142 ceny swoich usu0142ug w gu00f3ru0119 dostarczaju0105c oczywiu015bcie wysoku0105 wartou015bu0107. Wyru00f3u017cnij siu0119 od innych.

Twoja marka osobista rozwija siu0119 dziu0119ki Twojej reputacji i widocznou015bci. Wykorzystaj Content Marketing, aby napu0119dziu0107 obie (reputacju0119 i widocznou015bu0107). Dziu0119ki temu ru00f3wnieu017c przyciu0105gniesz klientu00f3w i grupu0119 docelowu0105, ktu00f3ra jest zainteresowana Twoju0105 wartou015bciu0105.